Välkommen till Österskärs vägförening

TÄNK PÅ

… om du planterar en häck, placera den så långt in på din egen tomt att den som fullväxt inte sträcker sig utanför din tomtgräns. Häckar o. dyl. som sträcker ut sig på vägmark, har föreningen rätt att avlägsna. (och på din bekostnad)

… du är som fastighetsägare skyldig att se till att det under infarten till fastigheten finns en vägtrumma, med minst 225 mm:s diameter, som möjliggör för vatten i diket att rinna vidare.

… vid nyanläggning av tomtinfart skall minst en meter av din infart mot den belagda vägen vara asfalterad för att inte lösgrus sprids ut på densamma.

Mörkt, halt och det är fortfarande många barn och vuxna som rör sig ute i trafiken i gryning och skymning. Ofta utan reflexer. Håll god uppsikt och sänk hastigheten till de maximala 30 km/h som gäller inom hela Österskär. Trafikregler österåker

För allas trevnad och framkomlighet vill vi påminna er om att häckar och träd skall vara ansade och inte sticka ut på trottoar och vägmark. Föreningen har precis gjort en ‘drive’, lämnat broschyrer och påtalat de största problemen. Fastighetsägare har klippt och ansat, i några fall har vägföreningen själv sett sig tvingad att röja, för trafiksäkerhetens skulll

INFORMATION

Information från Roslagsvatten/Avfall

– Viktigt är att vändplatser hålls öppna, inga parkerade fordon! Annars finns risk att avfallshantering ej kommer ske.

– Vissa vägar som har branta backar, kommer endast att köras i en riktning, vilket innebär att sopkärlen skall stå på rätt sida av vägen på sophämtningsdagen.

Roslagsvatten kommer att informera berörda fastighetsägare!

Angående ej fungerande vägbelysning kan ni anmäla själva till telefon 0771-304 390 eller via felanmälan.

Viktigt för medlemmar att tänka på

– Parkera era fordon på er egen fastighet eller uppställningsplats!

– Snö från den egna fastigheten får inte skottas ut på vägen, lägg snön på infartens högra sida så slipper du få den tillbaks vid plogning!

– Halkkrossen (sanden) i Vägföreningens sandlådor är till för föreningens vägar och naturligtvis kan du som medlem sanda vid din brevlåda te x.

– Rensa era diken och infartstrummor så slipper ni problem vid vårens snösmältning!

Nyheter

Kallelse till årsstämma 2017

Årsstämma, Viktigt | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsstämma 2017

Österskärs Vägförening håller stämma den 20 april kl 19.00 i Österskärs skola. Kallelse kommer att sändas till medlemmarna enl stadgarna-Motioner till stämman skall vara föreningen tillhanda senast den 28 februari 2017. Varmt välkomna. Hälsningar Margareta


Upptagning av sand

Väghållning | Kommentarer inaktiverade för Upptagning av sand

Vägföreningen kommer att starta sandupptagning tisdagen den 28 mars,  i första hand. på gångbanor.


PM/POLICY gällande snöröjning

Information | Kommentarer inaktiverade för PM/POLICY gällande snöröjning

Österskärs Vägförenings (ÖV) åtagande är att sköta de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år 2002. ÖV vill i detta PM förtydliga vårt ansvar eftersom ämnet årligen kommer upp till debatt i synnerhet efter varje kraftigare snöfall. Igenplogade infarter ÖV har ca 1400 fastigheter med minst en infart. Skulle ÖV också sköta snöröjningen av […]


Förbättring av beslysningsnätet i Österskär

Belysning | Kommentarer inaktiverade för Förbättring av beslysningsnätet i Österskär

På Strandvägen nere längs vattnet finns ett tiotal belysningspunkter i trästolpar som ÖV ansvarar för. Vissa av stolparna har börjat ruttna och lutar, speciellt vid Solbrännans lekplats. Vi kommer under hösten via vår entreprenör ONE-Nordic att byta ut alla dessa trästolpar mot stålstolpar. I samband med detta kommer vi att komplettera belysningen på Strandvägens stickväg […]


Riktning av belysningsstolpar

Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Riktning av belysningsstolpar

Vi har listat ett 80-tal lyktstolpar som lutar lite för mycket. Arnbergs Entreprenad har fått uppdraget att rikta upp dessa. Arbetet påbörjas nu i dagarna (2016-08-26).


Glad sommar önskas alla Österskärsbor.

Övrigt | Kommentarer inaktiverade för Glad sommar önskas alla Österskärsbor.

Vi hoppas att det blir en fin sommar för alla och att alla barn får bada, leka, skratta och kul på våra lekplatser. Vägföreningen har ju byggt gångbana efter Österskärsvägen ner till badet. Vi har länge längtat efter att för göra detta och nu är den färdig. Vi har också satt upp belysning vid Kvarnberget. […]


Nu har vi satt upp belysning på gångvägen vid Kvarnberget.

Belysning | Kommentarer inaktiverade för Nu har vi satt upp belysning på gångvägen vid Kvarnberget.

Nu har vi satt upp LED-belysning på gångvägen över Kvarnberget. Arbetet beräknas vara klart under vecka 16.


Stor uppslutning på årsmötet ikväll. 

Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Stor uppslutning på årsmötet ikväll. 

Inleds med presentation från planhandläggare på kommunen. Fortsättning följer i Österskärsskolans matsal.    


Kallelse till föreningsstämma

Årsstämma, Information | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma

Österskärsskolans matsal den 13 april, från kl 1900. Väl mötta!


Sandsopning på gång

Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Sandsopning på gång

Vägföreningen kommer att sopa upp sand från vägarna i veckan efter påsk.


Årsstämma 2016

Nyheter | Kommentarer inaktiverade för Årsstämma 2016

Vägföreningens årsstämma kommer att avhållas i Österskärs Skolas matsal den 13 april kl 19.00. Avprickning sker från kl 18.00 Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari. Kallelse, dagordning samt verksamhetsberättelse m m kommer att skickas ut i mars månad. Varmt välkomna.