10-årsplan

LÅNGTIDSPLAN MED FRAMTIDA INVESTERINGSPROJEKT

Enligt tidigare stämmobeslut och för att följa samfällighetslagen arbetar styrelsen kontinuerligt med att uppdatera långtidsplanen gällande investeringar förutom normal verksamhet.

Trafiksäkerhetsåtgärder

Ett flertal vägar föreslås få gångbana eller gång- och cykelbana. I ett första skede förslås att Generalsvägen i sin helhet förses med gångbana:

  • Generalsvägen mellan Österskärs station och Trädgårdsmästeriet, där det idag är en målad gångbanelinje. Gångbanan byggs efter att fastigheten på f d Trädgårds-mästeriet är färdigbyggd
  • Generalsvägen mellan Österskärs station och Bryggvägen

Sedan följer nedanstående objekt utan prioritetsordning:

  • Vegavägen mellan Åkersbergavägen och Neptunivägen
  • Neptunivägen mellan Vegavägen och Västra Banvägen
  • Åkersbergavägen mellan Tunavägen och Andromedavägen
  • Kvarnåsvägen
  • Sticket Saturnusvägen mellan Österskärsvägen och Saturnusvägen
  • Strandvägen från Österskärs station till Lindholmsviken
  • Katarinavägen
  • Orionvägen från Åkersbergavägen till Tunavägen

Åtgärda siktproblem i vägkorsningar. Påpeka för fastighetsägare om problemen

Klippning av privata häckar på vägområdet om inte fastighetsägaren sköter detta

Förhöjning av övergångsställen för reducering av hastigheten

Fortsatta hastighetsmätningar och mätningar av trafikintensiteten

Utifrån trafikmätningarnas resultat, utvärdera var hastighetssänkande åtgärder behövs

Kontinuerlig utplacering av hastighetstavlor där trafikantens fart anges i realtid

Vägbelysning

Utbyte av belysningsstolpar i trä- mot stål samt nedläggning av jordkabel görs i samband med att EOn utför ombyggnad av det gamla luftburna nätet

Fortsatt förtätning av belysningsnätet med etappvis utbyte till LED-belysning

Utflyttning av våra elcentraler från EON:s transformatorstationer för att kunna ha egen mätning av strömförbrukning och eget tändsystem. Samtidigt görs översyn av tändsystemet och ny elsäkerhetsdokumentation tas fram 

Dag (regn)vatten

Kontinuerlig förbättring av dagvattenhanteringen genom dikning, trumläggning och nya brunnar

Inventera och påpeka för fastighetsägare att dagvatten skall tas om hand på den egna tomten där så inte sker. På in- och utfarter skall, om inget annat står till buds, en dräneringsränna anläggas

Grönområden

Ytterligare förbättra skötseln av de grönområden som Vägföreningen är skyldig att sköta, Beskärning av alléer

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

8 + fem =

Previous reading
Belysningsfrågor
Next reading
Verksamhetsplan