Andelstal

Andelstal

Fastigheternas andelstal har fastställts genom beslut av Lantmäteri-myndigheten vid förrättning 2002-01- 21. Beslutet omfattar andelstal för fastigheter och lägenheter samt särskilda andelstal för fastigheter med någon form av utökad trafikmängd:

Permanentbostad (villor, radhus, kedjehus) = andelstal 1,0
Permanentbostad med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,7
Fritidsfastighet = andelstal 0,8
Fritidsfastighet med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56
Obebyggd tomt = andelstal 0,2
Lägenheter i flerfamiljshus = andelstal 0,8/lgh
Lägenheter med direktutfart till statlig eller kommunal väg = andelstal 0,56/lgh
Lägenhet i seniorboende eller motsvarande = andelstal 0,6/lgh

För övrig verksamhet (företag, skolor, daghem, marinor, service-anläggningar, badplatser mm) har andelstalen fastställts efter den trafikmängd som verksamheten genererar. Omprövning av andelstal beslutas fortlöpande av styrelsen efter förrättningsbeslut.
Avgiften per andel bestäms genom att budgeterat behov av medel divideras med antalet andelar i föreningen. Avgiften fastställs på årsstämman. Beslutet från stämman angående vägavgiften för år
2017 fastställdes till 2 700 kr/andel.

Förseningsavgift
Om betalning av vägavgift inte erlagts senast den 31 maj 2017 debiteras en dröjsmålsavgift på 100 kr och därefter med ytterligare 400 kr. Vägavgiften är en prioriterad fordran varför obetald avgift kan komma att överlämnas till Kronofogden för indrivning.

Ägarbyte
Medlem, som är lagfaren fastighetsägare den 28 februari innevarande år, är ansvarig för att vägavgiften betalas för kalenderåret. Fakturan på vägavgiften sänds alltid till den lagfarne ägare.

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × tre =

Previous reading
30 km inom hela området
Next reading
Medlemskapet