Grävtillstånd

 • Grävtillstånd i vägnätet

För att någon skall få gräva i vägföreningens vägar krävs ett tillstånd av föreningen. Nedanstående avtal skall undertecknas. Ansökan inlämnas i god tid innan arbetets igångsättande i 2 exemplar, varav en återsändes till sökanden efter godkännande. Det går även att skicka begäran digitalt via e-post.

Plankarta/situationsplan och trafikanordningsplan skall bifogas ansökan. Arbetet får påbörjas efter att denna ansökan är undertecknad och Vägföreningen har lämnat medgivande. Medgivandet kan se ut på nedanstående sätt.

Medgivande och avtal att lägga och bibehålla ledning i enskild väg

Väghållaren, Österskärs Vägförening (ÖV) lämnar härmed medgivande till …………………………… (ledningsägaren), att utföra ledningsarbete inom ÖV vägområde enligt nedan och bifogad karta.

Medgivandet befriar inte från skyldighet att inhämta eventuella ytterligare tillstånd eller beakta andra befintliga rättigheter där prövning skall ske i annan ordning. I vissa fall kan tillstånd lämnas enligt annan lag eller författning. Innan arbete påbörjas med stöd av annan rätt skall det anmälas hos ÖV.

Följande villkor gäller mellan parterna:

Ledningsägaren skall:

 1. ansvara för att erforderliga markundersökningar har utförts samt att resultatet beaktas vid projekteringsarbetet. Ledningsägaren ansvarar också för att hänsyn tas till andra faktorer som kan inverka på val av material och arbetsutförande, så att man förebygger sättningar, ledningsbrott, uppfrysning, miljöskador m.m.
 2. försäkra sig om läget på andra befintliga anläggningar samt att inga skador inträffar som drabbar ÖV eller tredje man.
 3. upprätta trafikanordningsplan som ÖV skall godkänna. Av trafikanordningsplan framgår hur framkomlighet tillgodoses, arbetsplatsen skall utmärkas och trafikanterna varnas.
 4. Ledningsägaren skall meddela vilken entreprenör som är ansvarig på platsen för arbetet. Där ska framgå namn ,telnr och mailadress. Denna skall vara tillgänglig och kontaktbar dygnet runt, med tanke på bl a trafikanordningarna.

Det avhänder inte ledningsägaren det yttersta ansvaret för arbetet.

Väghållaren skall:

Underrätta ledningsägaren i god tid om en vägåtgärd påverkar ledningen eller väghållaransvaret ändras, så att ledningsägaren kan vidta de åtgärder som behövs för att ledningen skall kunna bevaras.

Utförandekrav beträffande ledningen:

 1. Arbetet får påbörjas efter detta avtals undertecknande och med godkänd trafikanordningsplan och tidplan.
 2. Fiberoptiska kablar skall läggas på minst 0,5 m:s djup och skyddas enligt gällande standard
 3. Minst 50 cm:s bredd skall schaktas ur för ledningsgrav i vägen så att utrymme skapas för varvvis komprimering med ”padda” vid återfyllning. Vägkroppens material skall återanvändas i möjligaste mån för att förebygga kommande tjällyftningar.
 4. 100 kg/kvm, d v s ca 5 cm varmmassa MAB 11T skall läggas i ledningsgravens vägyta. Noggrann klistring i skarvar skall ske.
 5. Upplag av material inom vägområdet får inte förekomma utan att väghållaren har fått föreskriva om var och hur lagring av material får ske. Ianspråktaget utrymme skall snarast återställas och godkännas av ÖV efter arbetenas utförande
 6. Vid försening kontaktar ledningsägaren snarast ÖV
 7. Relationshandlingar (karta) skall vara ÖV tillhanda tre dagar innan slutbesiktning/överlämnas till väghållaren vid slutbesiktning. Av relationsritningen skall framgå ledningens utförande och läge vid utförandetillfället.

Ersättningsnivåer

Zon 1 avser ledningsförläggning i vägbana, se bilden nedan.

Zon 2 avser ledningsförläggning i övrigt inom vägområde, se bilden nedan.

Längsgående ledning

Om annat ej överenskommits placeras längsgående ledning:

 • I första hand i kantremsa eller ytterslänt
 • I andra hand i innerslänt
 • I tredje hand i vägbanan

Korsande ledning

Ledningar skall placeras så att antalet korsningar med väg begränsas.

En ledning som korsar en väg skall om möjligt placeras vinkelrätt mot vägens riktning. Korsande ledning skall oskarvad läggas i skyddsrör som dimensioneras för förekommande trafik. Ledningen skall vara åtkomlig för reparation utan att körbanan behöver schaktas upp.

Akuta åtgärder

Akuta åtgärder på ledningar inom ett vägområde får på eget ansvar och egen risk påbörjas utan tillstånd, om det gäller en skada som kräver snabb reparation och där ett dröjsmål skulle innebära avsevärda olägenheter. ÖV skall snarast informeras.

Besiktning, garanti m.m.

 1. ÖV utövar den tillsyn under arbetets utförande som anses nödvändig
 2. Ledningsägaren kallar ÖV till slutbesiktning efter att arbetet är klart, senast en vecka efter att det slutförts
 3. Ledningsägaren är skyldig att åtgärda de fel som antecknas i besiktningsprotokollet inom två veckor. Om denne inte åtgärdar fel inom föreskriven tid, får MV åtgärda felet på ledningsägarens bekostnad.
 4. Tills slutbesiktning är utförd och arbetena godkänts svarar ledningsägaren för ev ökade väghållningskostnader.
 5. Garantitiden är fem år efter godkänd slutbesiktning.
 6. Ledningsägaren svarar för erforderliga efterarbeten under garantitiden, såväl utförande som kostnader. ÖV kan på ledningsägarens bekostnad utföra akuta åtgärder under garantitiden om det föreligger fara för trafikanterna.
 7. Ledningsägaren kallar ÖV till garantibesiktning och vid konstaterade fel eller brister åtgärdar ledningsägaren detta och efter det löses ledningsägaren från garantiansvar.

Kostnader och ersättning

 1. Ledningsägaren förbinder sig att kostnadsfritt tillhandahålla revisionsritning där nedlagda ledningar tydligt framgår.
 2. Vid ändring av vägen skall ledningsägaren vidta de åtgärder med ledningen som behövs för att ändringen skall kunna genomföras samt svara för kostnaderna för dessa åtgärder
 3. Ledningsägaren skall utge ersättning till ÖV enligt följande:
 • ersättning för ökade kostnader för vägens framtida underhåll som ledningen medför med ett engångsbelopp om 9 kronor per löpmeter där ledning förläggs inom zon 1 och 3,50 kronor per löpmeter där ledning förläggs inom zon 2. (se ovanstående skiss) Ersättningen skall erläggas senast 30 dagar efter slutbesiktning
 1. Oförutsedda skador som uppkommer för ÖV genom ledningsägarens åtgärder

med ledningen (t.ex. tillsyn, underhåll) skall ersättas särskilt i varje enskilt fall

 1. Ledningsägare skall inneha och bifoga registreringsbevis och F-skattsedel till

detta avtal

Ort och datum                                                               Ort och datum

Österskär 201-

…………………………….                                     ………………………………

Namnförtydligande,                                                                   Namnförtydligande,

Bilaga:

 1. Karta
 2. Trafikanordningsplan (exempel)
 3. Kontaktlista
 4. Registreringsbevis Ledningsägare

F-skattsedel Ledningsägare

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × två =

Previous reading
Styrelsen
Next reading
Stigar, gång-och cykelväger