Kommentarer till stadgarna.

 

Kommentarer till stadgarna
Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Ingressen: SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll i vissa hänseenden medges dock avvikelser från reglerna. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från lagen.

Till § 2 Samfällighetens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.
Samfällighetsföreningen får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål
som samfälligheten skall tillgodose (18§ SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet
som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.

Till § 4 Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare
ägaren av delägarfastighet (1 § 2 st SFL).

Till § 5 Styrelseledamot skall vara myndig (30 § SFL) men behöver inte vara medlem.

Till § 6 Har styrelseledamots uppdrag upphört eller är styrelseledamot förhindrad att utöva uppdraget och är styrelsen ej ändå beslutsför, får Länsstyrelsen förorda syssloman i sådan ledamots ställe. Finnas av skäl som nu sagts icke någon styrelseledamot att tillgå, får syssloman ensam handha föreningens angelägenheter och företräda föreningens som styrelse (33 § SFL).

Till § 9 Styrelsen handhar samfällighetens angelägenheter i överensstämmelse med denna lag (SFL), stadgar och föreningsstämmobeslut, i den mån beslutet ej strider mot denna lag (SFL) eller annan författning eller mot stadgarna (35 § SFL):

Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenheter i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens(35 § SFL).

Styrelsen är behörig att företräda föreningen i förhållande till tredje man. Samma behörighet tillkommer firmatecknare. Styrelsen och firmatecknarenfår dock ej utan stöd av stadgarna eller föreningsstämmobeslut överlåta eller söka inteckning i fast egendom eller upplåta sådan egendom med nyttjanderätt för längre tid än fem år (37 § SFL).

Till § 13 Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal, som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma ska hållas och därvid anger de ärenden som skall behandlas, åläggs styrelsen att inom en vecka kalla till sådan stämma att hållas så snart det med ianspråktagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Sker det ej, utlyser Länsstyrelsen stämma på anmälan av medlem (47 § 3 st SFL).

Till § 14 Underlåter styrelsen att utfärda kallelse till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarnas föreskrifter skall Länsstyrelsen på anmälan av medlem utlysa föreningsstämma (47 § SFL).

Till § 16 Styrelsen är skyldig att på föreningsstämman lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § SFL).
Talan får föras mot uttaxering (46§ SFL) och stämmobeslut (53 § SFL).

Till § 18 Den som underlåtit att i rätt tid fullfölja sin bidragsskyldighet får delta i förhandlingarna men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad han har eftersatt (48 § SFL).

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud, delta i behandlingen av angelägenheter, varit han äger ett väsentligt intresse som strider mot föreningens (48 § SFL).

Innehavare av rättighet i delägarfastighet får närvara och yttra sig vid behandling av fråga som rör hans rätt (48 § SFL).

Röstberättigad medlem, som är närvarande vid föreningsstämma har, oavsett om han äger en eller flera fastigheter, en röst (huvudtalsmetoden). I fråga som har ekonomiskt betydelse skall medlemmarnas röstetal i stället beräknas efter delägarfastigheternas andelstal om medlem begär det. Dock får medlems röstetal ej överstiga en femtedel av det sammanlagda röstetalet för samtliga närvarande röstberättigade medlemmar (49§ SFL ang andelsmetod).

Medlemmarnas rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem. Som stämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den mening gäller som biträds av ordförande.

Vid omröstning i fråga om ändring av föreningens stadgar har varje röstberättigad medlem, oavsett om han äger en eller flera delägarfastigheter, en röst. För beslut om sådan ändring fordras minst två tredjedelar av de angivna rösterna.

Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg anmälas för registrering. Vi anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett (52 § SFL).

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tre + 6 =

Previous reading
Verksamhetsplan
Next reading
Lagtext