Medlemskapet

Medlemskapet

Var och en som är lagfaren ägare till en fastighet med beteckningen Tuna är automatiskt medlem i Österskärs Vägförening.
Vägföreningen är en samfällighetsförening som har ansvar för drift och underhåll av vägar, vägbelysning och grönområden, förutom Österskärs-vägen till Österskärs Station, som kommunen svarar för.
Drift och underhåll av vägar omfattas av vinterväghållning, d v s snö- och halkbekämpning och fyllning av sandlådor samt sandupptagning, vidare barmarksunderhåll som bl a omfattas av skyltning, sly- och gräsklippning, dränering med dikning, trumunderhåll m m.
Beläggningsunderhåll och vägbelysning är stora poster i vår budget.
Det är alltså Du, genom ÖV, som tillsammans med övriga boende inom området, förvaltar våra vägar och grönområden. För detta betalar vi alla en obligatorisk årlig avgift till Vägföreningen. Avgiftens storlek beror på om du använder bostaden för permanentbostad
eller sommarboende eller enbart har en tomt, samt om Din utfart ansluter till Vägföreningens vägar eller kommunens del av Österskärsvägen. Se vidare under Andelstal.

Årsmöte och styrelse
Årsmötet, som äger rum under våren, beslutar om Vägföreningens verksamhet och utser en styrelse som skall förvalta fattade beslut i enlighet med stadgarna. Efter årsmötet utsänds en betalningsavi på vägföreningsavgiften. Det är viktigt att avgiften betalas inom angiven tid, då vår rullande budget under året baseras på denna inkomst.

Vägförening består idag av 1502 fastigheter. Fortfarande byggs det och styckas tomter inom Österskär, så antalet stiger.
Ansvaret innebär att vägarna ska vara i ett trafikdugligt skick. Det innebär att fastighetsägarna måste informera vägföreningen om de tänker bygga ut eller använda vägarna för tung trafik som kan skada vägen.

Vägföreningen ansvarar inte för:
·  hur trafikanterna sköter sig i trafiken. Det är en uppgift för polis och   parkeringsbolag. Kommunens parkeringsregler gäller också inom     Österskärs vägförenings område.
·  Lekplatser och båtplatser.
·  ägande av mark

Faktaruta; år 2018 

1502 fastigheter                                                                                                         29,2 km belagd väg, total yta ca 147 000 kvm
11 km total längd gång och cykelbanor
110 st parkeringsplatser
10 ha grönytor med gräsklippning
Ca 837st belysningsarmaturer med en förbrukning på ca 200 000 kWh

 
Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 2 =

Previous reading
Andelstal
Next reading
Vad är en samfällighet/vägförening?