Om oss

Vägföreningen (ÖV) hälsar Dig välkommen och vill berätta om föreningens arbete samt Ditt ansvar som fastighetsägare.
I Österåkers Kommun finns det drygt 88 olika vägföreningar. Österskärs vägförening är en av de största i landet. Vi förvaltar 29,2 km vägar, varav den i särklass största delen är asfalterad. Vi sköter dessutom gångbanor, gång- och cykelbanor, parkeringsplatser och grönområden. Vägföreningen har dessutom ansvar för belysningsfrågor. Ägandet av marken är främst Österskärs Villaägareförening och Österåkers kommun.

Österskärs Vägförenings historia.
Järnvägen drogs till Åkersberga 1901 och vidare till Österskär 1906. Ägaren till Tunagård började planera för Österskärs bebyggande. Genom Aktiebolaget Åkersberga - Trälhavet försåldes tomter på södra udden, Tunanäs eller Biskopsudden, som området till en början kallades. Efter en namnpristävling kom hela udden att kallas Österskär. Det första området med 33 tomter planerades och bebyggdes helt i tidens anda. Tomterna var stora och oregelbundna och med
mycket vackert läge. Vägarna slingrade sig fram mellan bergknallarna. Förebilden var helt klart den samma, som för exempelvis Djursholm.
Tomtavstyckningen fick ny fart från 1909 då 250 tomter planerades för bebyggelse.
1909 bildades Villaägareföreningen. Ägaren till Tuna gård, som styckade av tomterna behöll mark för vägar och vissa öppna platser som senare skänktes till Villaägareföreningen. Därför komvägarna och allmänningarna i föreningens ägo.
År 1926 överfördes alla vägar och vägmark till Österskärs Villaägareförening och det blev då den föreningens ansvar att mot avgift sköta vägarna. 1929 började diskussioner föras med Vägstyrelsen, som skötte vägen ner till ångbåtsbryggan, om vems ansvar det var att sköta vägarna inom Österskär.
Eftersom den alltmer ökande bebyggelsen ställde krav på ordnad väghållning, så ledde diskussionerna fram till att länsstyrelsen den 20 januari 1943 beslutade om Åkersberga-Österskärs Vägförenings tillkomst. Den 6 oktober förordnade länsstyrelsen vilka vägar, som skulle ingå i Vägföreningens ansvar.
Två förrättningar enl. Lagen om enskilda vägar, har skett 1969 och 1985.
I samband med att Lagen om enskilda vägar upphörde, och ersattes av Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150), omvandlades alla vägföreningar till gemensamhetsanläggningar som förvaltas av en samfällighetsförening. I anledning härav genomfördes en lantmäteriförrättning
1998, där omfattningen av den gemensamhetsanläggning (Tuna ga:4), som Österskärs Vägförenings ansvarar för, fastställdes. Vår förening heter sedan 1989 Österskärs Vägförening. Sedan 1998 är föreningen en samfällighetsförening med uppgift att förvalta Tuna ga:4.  Densenaste förrättningen genomfördes 2002.

 

Kontakta oss

Addres:

Box 30 184 21 Åkersberga

E-mail:

info@osterskarsvagforening.se