Stadgar

Stadgar för Österskärs Vägförening.
§ 1 FIRMA: Föreningens firma är Österskärs Vägförening.
§ 2 SAMFÄLLIGHETER: Föreningen förvaltar Österåker Tuna ga:4.
§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN: Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.
§ 4 MEDLEM: Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.
§ 5 STYRELSENS SÄTE, SAMMANSÄTTNING: För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Österåkers kommun. Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och tre suppleanter.
§ 6 STYRELSE, VAL: Styrelsen väljs vid ordinarie föreningssammanträde. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 7 STYRELSE, KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE,FÖREDRAGNINGSLISTA: Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela detta till ordföranden som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.
§ 8 STYRELSE BESLUTSFÖRHET,PROTOKOLL: Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst tre styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden.Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst fyra av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan förhinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall lett sammanträdet.
§ 9 STYRELSE (förvaltning): Styrelsen skall:
• förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,
• föra redovisning över föreningens räkenskaper,
• föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare, årligen till ordinarie föreningsstämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
• om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på flera verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna,
• föra särskild redovisning för varje sådan gren, i övrigt fullgöra vad lagen förskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.
§ 10 REVISON: För granskning av styrelsens förvaltning skall medlem-marna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.
§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD: Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till och med 31 december.
§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND: Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 50 000 kronor.
§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA: Ordinarie föreningsstämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från den kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper sig på varje medlem och när taxering skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.
§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA: Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande till medlemmarna. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till medlemmarna.
§ 15 MOTIONER: Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA: Vid 0rdinarie stämma skall följande ärenden behandlas:• val av ordförande för stämman• val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekr.)• val av två justeringsmän • styrelsens och revisorernas berättelse • ansvarsfrihet för styrelsen • framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna • ersättning till styrelsen och revisorerna • styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd • val av styrelse och styrelseordförande • val av revisorer • fråga om val av valberedning • övriga frågor. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.
§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING: I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommit överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.
§ 18 STÄMMOBESLUT: Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m m gäller §§ 48, 49, 51 52 lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning skall företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna röstsedlar om någon begär det.
§ 19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR: Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar. Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt: Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanläggs de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenens andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör:
( ANM: föreningen har t.v. endast en verksamhetsgren. § 19 tillämplig först om ny verksamhetsgren tillkommer.)
§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGLIGHÅLLANDE: Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlem-marna.
——————————
Stadgar till samfällighetsföreningen bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Beslut om ändring av stadgarna togs på Vägföreningens stämma 1998-04-21 samt fastställdes på ordinarie stämma 1999-04-13. Länsstyrelsen fastställde därefter stadgarna 1999-10-14. Ändring i stadgarna gjordes på årsstämman. Vissa ändringar i dessa stadgar antogs vid årsstämman 2015-04-16.

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

4 × tre =

Previous reading
Om oss/vår historia
Next reading
30 km inom hela området