Vad är en samfällighet/vägförening?

Vad är en samfällighet/vägförening?

En samfällighetsförening är en juridisk person som har eller kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och andra rättshandlingar. Föreningen styrs av lagar, stadgar och stämmobeslut.

Anläggningslagens första paragraf första stycke lyder:1 § Enligt denna lag kan inrättas anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem (gemensamhets-anläggning). Fråga om gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning.

Det betyder att Lantmäteriet har genomfört en förrättning, för vår del år 2002, och beslutat om vilka vägar och grönområden som skall omfattas av samfälligheten, som heter Tuna g:a 4.

I förrättning finns angivet vilka verksamheter som ska bedrivas inom området. Hur och när saker skall genomföras beslutas på stämman varje år och den löpande skötseln beslutas av styrelsen.

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

5 + 15 =

Previous reading
Medlemskapet
Next reading
Vad är en samfällighet/vägförening?