Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2018
Föreningen gör varje år en verksamhetsplan som antas på årsstämman. För år 2018
beslöts följande:

Beläggningsarbeten
• Nya underhållsbeläggningar (Val av objekt efter vintern med hänsyn till vägkondition.)

 • Barmarksunderhåll
  • Vägbanereparationer, potthålslagningar, motlägg mot asfaltkanter.
  • Dikning och kantskärning. Rensning och utbyte av trummor
  • Vägmärken; översyn, klotterborttagning och utbyte av skyltar.
  • Grusning av gångvägar
  • Åtgärda vattensamlingar, pga sättningar, medelst fräsning eller massajusteringar
  • Slamsugning och spolning av samtliga dagvattenbrunnar
 • Grönområden
  • Röjning av träd, häckar och buskage som utbreder sig på vägområdet
  • Vägrenar; slåtter samt sly- och kantröjning
  • Gräsklippning av parkytor
  • Slyröjning av undervegetation vid Lindholmsängen
  • Trädbeskärning i Gullvivanparken och Perstorpsparken
  • Färdigställa röjning vid Borgruinen
  Vinterväghållning
  • Snöröjning
  • Halkbekämpning
  • Fyllning av sandlådor
  • Sandsopning med sandupptagning
  Vägbelysning
  • Drift- och underhållsarbeten
  • Ombyggnad av elcentraler och tändsystem
  Projekt, förbättringsarbeten
  • Nybyggnad av trottoar på Östra Banvägen mellan Södra Åsvägen och Generalsvägen samt bygga belysning på samma sträcka
  • Utbyte av samt trästolpar till stålstolpar på Båtvägen samt nergrävning av jordkabel
  • Framtagning av förslag till framtida handlingsprogram för Österskärs Vägförening, genom inventering av
  vägar/trafiksäkerhet, vägbelysning, dagvatten/diken/dränering och park/grönområden
  • Trafiksäkerhetsförbättring. Korsningen Tuna Station och Östra Banvägen

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

ett × 4 =

Previous reading
10-årsplan
Next reading
Kommentarer till stadgarna.