Vintervägar och halkbekämpning

 • Vinterväghållning och halkbekämpning

ÖV:s åtagande är att sköta de vägar som är fastställda genom lantmäteriförrättningen från år 2002. Det betyder att c:a 30 km vägar, 10 km gång- och cykelbanor samt 110 P-platser skall hållas snö- och halkfria i möjligaste mån, vilket utgör en yta på ca 160 000 kvm. ÖV har till sitt förfogande, genom en lokal entreprenör, två större och en mindre plog- och sandenhet.

ÖV har dygnet-runt-jour, och startar snö- och halkbekämpningen genom att ringa ut entreprenören.

Snöröjning

 • Vid längre snöfall kan tiderna ändras beroende på väderläget
 • Prioriterade åtgärder är gång- och cykelbanor, backar samt större högtrafikerade vägar
 • Kompletteringsröjning av refuger, trafikhinder t ex avsmalningar, övergångsställen, p-platser, skymmande snövallar etc där snön flyttas och läggs på närmast lämplig yta
 • Snöbortforsling sker efter särskild beställning
 • Vägföreningen avgör vid töväder, när speciell isrivning och/eller moddning med stor tung maskin alternativt väghyvel ska utföras

Halkbekämpning

 • Efter snöfall med efterkommande plogning sker sandning
 • Ett 50-tal sandlådor, fyllda med halkstopp, finns utplacerade på strategiska ställen för medlemmarnas förfogande vid akuta åtgärder
 • Sandupptagningen skall vara klart senast den 15 april, om vädret så tillåter
 • Rensaltning, som utförs på de högtrafikerade allmänna vägarna fungerar inte på det lågtrafikerade vägnätet, typ på Österskär. Det behövs en hög trafikintensitet för att få saltet att verka, då saltgivan endast är mellan 5 och 15 g/kvm.

Vinterväghållningens metodik
Det övergripande målet är att få bort snön från vägbanan så fort som möjligt för att inte trafiken skall hinna packa den och därmed bli svårplogad. Packad snö på vägen blir med tiden ojämn och vid kommande töväder svårframkomlig för både gående och bilister. Därför prioriteras de mest trafikerade vägarna först. Samtidigt plogas tillhörande G/C-vägar. Därefter plogas brantare backar.  En plogomgång tar ca sex timmar, lite beroende på mängden snö och fuktighet. Därefter sker sandning, vilket ytterligare tar ca fyra timmar. Utöver detta skall plogförarna ha raster och ibland vilotimmar vid längre pådrag. Två till tre plogtraktorer används, varav en något mindre för bl a gång- och cykelbanor.

Tomtinfarter
Inom ÖV:s område finns det ca 1500 fastigheter med minst en infart.  Vid plogning skapas snövallar som hamnar på sidan av vägens kör- och gångbana, dock inom vägområdet. Därigenom bildas snövallar utanför infarter och grindhål. Då dessa ofta ligger nära eller mittemot varandra, går inte den plogade snön från vägbanan att styra bort från tomtinfarter, p.g.a. att det tar en viss tid att styra plogbladet från ena sidan till den andra.

Skulle ÖV sköta snöröjningen av alla dessa tomtinfarter skulle tiden för färdigställandet av vinteråtgärderna kraftigt försenas samt att det dessutom skulle krävas en helt annan och större vinterorganisation. Resurser till detta är svårfunna i dagens läge.

Olägenheten med att snösträngar som hamnar utanför fastighetsinfarter på vägområdet får fastighetsägaren tyvärr tåla enligt praxis.

Förhindra inte plogningen
Breda, höga och otuktade häckar utgör ett stort problem för snöröjarna då de inkräktar på det smala vägområde som finns tillgängligt. Häckarnas grenar hänger ofta ut över vägen genom snöns tyngd. Följden blir att plogningen blir lidande. Se därför till, innan vintersäsongen och vid snöfall, att häckar och trädens grenar ansas så att de inte hänger ut över vägområdet och hindra framkomligheten.

 • Några tips
  Plogsträngarna vid tomtinfarterna, som fastighetsägaren skottar åt sidan, blir ofta tillbaka-knuffade vid nästa plogning. Snöskottaren bör därför lägga snön efter infarten (till höger från fastigheten sett) så att inte samma snö kommer tillbaks igen vid plogningen.
 • Staket skall uppföras på den egna tomten, och vara så glest och stabilt, att det håller sig upprätt vid snöplogning

Stickvägar
Många fastigheter försörjs via s.k. ”stickvägar”. Dessa ingår inte i ÖV:s vägnät och snöröjningen måste därför skötas av berörda fastighetsägare.

Snön ska behållas på den egna tomten
Det är absolut förbjudet att använde vägområdet som snöupplag. Snön ska behållas på den egna tomten, då vägområdet är synnerligen begränsat.

Egna avtal om snöskottningen

Enskilda fastighetsägare kan avtala och själva betala för att få sin större infart röjd. Det finns flera mindre plogaktörer verkande inom Österskärsområdet. Plogförare röjer numera inte gärna tomtinfarter p.g.a. att skador på fast egendom (staket, grindstolpar, brevlådor etc) ofta lätt händer. För manuell snöskottning av sin tomtinfart går det att utnyttja RUT-avdrag.

Uncategorized

Leave a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

tolv − fyra =

Previous reading
Trafiksäkerhet
Next reading
Lek- och badplatser